Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno - Gospodarcza

W dniu 23.11.2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Miastko odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza kończąca prace urządzenia lasu na kolejne dziesięciolecie.

 

Narada Techniczno-Gospodarcza, zgodnie z definicją, zwoływana jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu. Naradzie przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP.

Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Nadleśnictwa Miastko przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, jednostek samorządowych, przemysłu drzewnego, zakładów usług leśnych  oraz organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miastko przedstawił analizę gospodarki  za ubiegłe 10-lecie 2007-2016, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie. Swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został  plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2017-2026. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Miastko.