Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Aktualna powierzchnia lasów niepaństwowych w nadzorze nadleśnictw wynosi 916 ha, pozostałe lasy nadzorowane są przez starostów.

Nadleśnictwo pełnią nadzór na podstawie porozumień zawieranych ze starostami.

W zakres nadzoru nad lasami innych własności wchodzi między innymi:

  •   doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną,
  • przegląd stanu lasu na gruncie, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach, uproszczonymi planami urządzenia lasu lub decyzjami,
  • przygotowanie projektu decyzji administracyjnych i kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji,
  • cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele. Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim:

  • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, 
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach do 10 lat,
  • usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych, suchych,
  • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia lasu lub decyzjami ustalającymi,
  • wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.