Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Nadleśnictwo Miastko informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Nadleśnictwo Miastko:

  2. Cel oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych reguluje art. 6 ust.1 lit. b, c, e RODO oraz ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy, wystawiania faktur, rachunków, asygnat, prowadzenia działalności finansowej, prowadzenia działalności statutowej, zatrudnienia, wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umów.

  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji wymienionych w pkt 3 zdarzeń gospodarczych lub wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody.

  6. Administrator przekaże Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w niezbędnym zakresie.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na podany wyżej adres mailowy.

  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

*  Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.